Acatistul Sfântului Efrem cel Nou, Făcătorul de Minuni

 

Acatistul Sfantului Efrem cel Nou

Aflându-se în curțile cerești înaintea Luminii celei întreit-sfinte care luminează lumea, Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou veghează asupra celor ce cu credință aleargă la ajutorul său, mijlocind la Dumnezeu pentru ei. O rugăciune puternică de o rară frumusețe, Acatistul Sfantului Efrem cel Nou este sprijin credincioșilor pe calea mântuirii, mângâindu-i în necazuri și nevoi, și dându-le nădejde în lupta ce le stă înainte. (I.V.)

Rugăciunile începătoare:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților, miluiește-ne pe noi. Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești; vistieria bunătăților, și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. De 3 ori.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, de 3 ori.

Slavă… Și acum…

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa si pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin.

Facere a Monahului Gherasim Mikraghiananitul

Condacul 1, glasul al 8-lea. Apărătoare Doamnă…

Rar, și cu glas dulce. După care citesc cu trezvie, cu evlavie, cu luare aminte și cu umilință icoasele și condacele următoare.

Răsăritu-ne-ai ca un astru nou-arătat, când s-au aflat cinstitele tale moaște, Părinte, și pe toți îi luminezi cu razele minunilor. Ci pururea plinește cererile celor ce cu credință de tine se apropie și îți strigă ție: Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Icosul 1

Ca un alt înger din cer ai apărut, și nouă ne-ai arătat harul Dumnezeiescului Duh, prin care pe toți cei credincioși îi veselești, Cuvioase Mucenice Efrem; pentru aceea, pe tine fericindu-te, îți strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce odinioară bine te-ai nevoit,
Bucură-te, cel ce acum te-ai descoperit;
Bucură-te, cel ce dăruiești veselie,
Bucură-te, pricină de cerească bucurie;
Bucură-te, al Bisericii lui Hristos astru nou-luminător,
Bucură-te, sabie împotriva nebuniei celui urâtor;
Bucură-te, că în chip cuvios cu nevoința ești împodobit,
Bucură-te, că după dreptate cunună de biruință ai primit;
Bucură-te, sprijinul cel nou al credinței,
Bucură-te, rana și stricarea necredinței;
Bucură-te, prin care cei binecinstitori biruiesc,
Bucură-te, prin care cei necinstitori se zădărnicesc;
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 2-lea

Viața ta sfântă și sfârșitul preafericit au fost neștiute de oameni, dar prin descoperirea sfintelor tale moaște, Preafericite Efrem, te-ai făcut cunoscut până la marginile pământului, îndemnându-i pe toți să laude dumnezeiasca iconomie și să cânte Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Dobândind noi cunoștința dumnezeiască a vieții tale întru Domnul, prin arătarea sfintelor tale oseminte, lăudăm pe Cel care te-a proslăvit prin mulțime mare de minuni, Preafericite Efrem. Prin ele, tu dăruiești mângâiere celor care îți cântă cu umilință:
Bucură-te, că lui Hristos-Dumnezeu Îi ești slujitor
Bucură-te, că al luminii nematerialnice ești văzător
Bucură-te, următor plin de sârg al nevoinței pustnicești
Bucură-te, fierbinte râvnitor al luptelor mucenicești
Bucură-te, vas preacurat, ce ai primit dumnezeiască insuflare
Bucură-te, floare sfântă răspândind tainică înmiresmare
Bucură-te, înțelepte care ai lepădat deșertăciunea cea lumească
Bucură-te, căci în chip tainic ai văzut lumea cea cerească
Bucură-te, căci mulțime de înviforări ai potolit
Bucură-te, că dorirea cea bună a duhului ți-ai hrănit
Bucură-te, că prin dragostea ta sfântă pavăză ne ești
Bucură-te, că înșelăciunile diavolești tu le stârpești
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 3-lea

Prin sfintele tale arătări, ai descoperit celor ce te-au văzut, o, Sfinte Efrem, mucenice al Domnului, slava cea ascunsă pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu. Iar prin mulțimea minunilor umpli de nădejde pe toți cei ce strigă Domnului cu credință: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Ai strălucit odinioară pe colina neprihăniților, arătându-te plăcut lui Hristos prin sfântă viețuire, iar acum, Sfinte, sfințești cu sfintele tale moaște mănăstirea ta, care se veselește duhovnicește și îți strigă:
Bucură-te, luminător preastrălucit al isihiei
Bucură-te, chip al cumpătării și trezviei
Bucură-te, căci veselești mințile cele credincioase
Bucură-te, că amesteci cugetele inimilor necredincioase
Bucură-te, că veșmintele sufletului tău sunt cu sânge împurpurate
Bucură-te, căci cu pecetea mucenicească faptele ți-s încrustate
Bucură-te, căci caznele păgânilor le-ai îndurat cu răbdare
Bucură-te, că ai râvnit să dobândești cununile nepieritoare
Bucură-te, far străluminat ce ne scoți la neclătit liman
Bucură-te, cel ce îndepărtezi săgetările celui viclean
Bucură-te, că mănăstirii tale îi ești bucurie roditoare
Bucură-te, cupă veșnic primitoare a Întreitului Soare
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Manastirea Sfantului Efrem cel Nou
Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou, Nea Makri, Grecia

Condacul al 4-lea

Risipind tulburarea și aducând încredințare, te-ai arătat cinstitei egumene și i-ai descoperit în chip limpede că sfintele oseminte pe care le găsise erau ale tale. Iar ea, văzându-te, s-a umplut de dumnezeiască insuflare și a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Egumena, căreia i te-ai arătat, întru tot fericite, ți-a auzit glasul și te-a văzut că îi vorbeai, iar tu i-ai descoperit numele și chipul morții tale. Pentru aceasta, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Mare Mucenice din ceata călugărilor
Bucură-te, cel proslăvit întru soborul sfinților
Bucură-te, căci ai viețuit în chipul îngeresc
Bucură-te, că te-ai învrednicit de rodul cel ceresc
Bucură-te, cunună aurită a sfintei tale mănăstiri
Bucură-te, pom pururea neveștejit, plin de sfintele rodiri
Bucură-te, că pe colina neprihăniților ai viețuit întru nevoință
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu ți-a fost armă și iscusință
Bucură-te, că ai sfărâmat puterea celui pizmaș și dușmănos
Bucură-te, că te-ai împodobit cu frumusețea Domnului Hristos
Bucură-te, că sufletele întinate de păcat le curățești
Bucură-te, că mulțimea credincioșilor o veselești
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 5-lea

Prin uimitoare minuni și prin mulțimea arătărilor tale, tu descoperi tuturor, în vis ori în stare de trezie, slava pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu, Sfinte Părinte Efrem. Pentru aceasta, privind cu bucurie către slava ta, strigăm Celui care te-a înveșmântat în lumină: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Racla cu sfintele tale moaște revarsă tămăduiri, bucurie și sănătate celor care vin să se închine în sfântă mănăstirea ta și-ți cer stăruitor ajutorul, Sfinte Părinte Efrem. De aceea, copleșiți fiind de darurile tale care se revarsă atât de bogat, strigăm către tine cu credință:
Bucură-te, cel care ne ești izvor de tămăduire
Bucură-te, că suferinzilor le ești neîncetată izbăvire
Bucură-te, că te arăți celor ce dorm, dar și celor ce veghează
Bucură-te, că vii degrabă la cei ce după ajutorul tău însetează
Bucură-te, că tainic îi sfințești pe cei ce cheamă numele tău
Bucură-te, veselia negrăită a celor ce văd slava chipului tău
Bucură-te, că tu tămăduiești de bolile ce nu au vindecare
Bucură-te, că ne ridici poverile ce le purtăm prin drăceasca insuflare
Bucură-te, că prin pronia de sus, multor credincioși te-ai arătat
Bucură-te, că îi umpli de bucurie pe cei care ți s-au rugat
Bucură-te, căci cortului ceresc îi ești locuitor
Bucură-te, preafierbinte și minunat ocrotitor
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 6-lea

Cei care au dobândit facerile tale de bine s-au făcut solitori ai minunilor tale celor fără de număr și prin razele cuvintelor au întraripat sufletele tuturor credincioșilor. Pentru aceasta, Sfinte Părinte Efrem, mulțimile aleargă la sfântă mănăstirea ta și dobândesc har din belșug prin sfintele tale moaște, cântând Preasfântului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucind ca un alt soare, te-ai arătat și ți-ai făcut auzit glasul pogorât din Cer, pe colina neprihăniților. Neștiut fiind de către pământeni, te-ai făcut cunoscut acum Bisericii lui Hristos, prin descoperirea sfintelor tale moaște, făcându-i pe toți oamenii să îți aducă dulce cântare:
Bucură-te, stâlp al pătimirilor mucenicești
Bucură-te, viță a dreptarelor dumnezeiești
Bucură-te, sfeșnic al luminii lui Hristos
Bucură-te, cel nou arătat nouă, celor de jos
Bucură-te, scară nou zidită a Bisericii Mântuitorului
Bucură-te, că nevoința virtuților ți-a zugrăvit chipul teoforului
Bucură-te, piatra cea din capul unghiului a luptelor mucenicești
Bucură-te, că tiranilor cugetului trupesc li te împotrivești
Bucură-te, că întru slava muceniciei ai suit calea cea cerească
Bucură-te, cel ce preamărești bunătatea dumnezeiască
Bucură-te, cel ce ți-ai vădit bărbăția sufletului
Bucură-te, tu, care abați turbarea vrăjmașului
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 7-lea

În sânurile pământului ai rămas ascuns vreme de mai multe veacuri, purtătorule de Dumnezeu, iar în anii din urmă te-ai arătat prin bunăvoirea Domnului, ca o comoară sfântă, Părinte Efrem, îmbogățindu-i cu harul tău pe cei care-I strigă lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Te-ai arătat ca un nou astru în Biserica lui Hristos, luminând-o cu dumnezeieștile raze ale minunilor tale, iar pe cei care cer cu râvnă mijlocirea ta cea caldă îi izbăvești din asuprirea întunecatelor patimi. Pentru aceea, și noi, Sfinte Părinte Efrem, îți strigăm fără de încetare:
Bucură-te, ciorchine ce cu veselie ne-ndulcești
Bucură-te, căci amarele mâhniri tu risipești
Bucură-te, tămăduire minunată a celor aflați în grele pătimiri
Bucură-te, izbăvire a celor ce sunt împovărați de multe ispitiri
Bucură-te, că ești purtător de Dumnezeu și sfinților următor
Bucură-te, atlet preaiscusit și mucenic al Împăratului tuturor
Bucură-te, că nevoința cu lupta mucenicească ai împreunat
Bucură-te, cel ce slava cea de sus ne-ai arătat
Bucură-te, că întunericul patimilor tu îl risipești
Bucură-te, că în inima drepților bucurie zămislești
Bucură-te, că sângeroșilor păgâni le-ai biruit nebunia
Bucură-te, că fără de strămutare ți-ai purtat mucenicia
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Racla cu moastele Sfantului Efrem cel Nou
Racla cu moastele Sfântului Efrem cel Nou (Sursa: poimin.gr)

Condacul al 8-lea

Harul pe care-l dăruiești, Preafericite Efrem, tuturor celor ce te cheamă în ajutor se revarsă asupra lor în chip preaminunat. Pentru aceasta, vestea minunilor tale s-a răspândit în toată Attica, iar noi, care alergăm cu grăbire la sfintele tale moaște, Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Întru totul luminat fiind de strălucirea dumnezeiască, nu te îndepărtezi nici o clipă de mănăstirea cea sfântă, Sfinte Mare Mucenice Efrem, arătându-te în felurite chipuri celor cu inima curată și dăruind har îmbelșugat celor ce cu râvnă îți cântă ție:
Bucură-te, slavă a călugăriei
Bucură-te, stâlp al Ortodoxiei
Bucură-te, curcubeu al luminii nezidite
Bucură-te, că ești părtaș al firii îndumnezeite
Bucură-te, alabastru plin cu mirul lacrimii de umilință
Bucură-te, surâs de bucurie izvorât din aspră nevoință
Bucură-te, jertfă sfințită prin război până la sânge
Bucură-te, că prin tine nebunia necredinței se înfrânge
Bucură-te, viață înveșmântată cu monahicească haină
Bucură-te, mireasmă bună a viețuirii fără de prihană
Bucură-te, stea care pe colina neprihăniților răsare
Bucură-te, că în bezna vremurilor noastre ești precum un soare
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 9-lea

Tu dezlegi legăturile celor slăbănogi, îi tămăduiești pe cei îndrăciți și faci să înceteze mulțimea bolilor fără de leac. Pentru aceasta, atenienii, locuitorii din Pireu și din împrejurimi, se zoresc în număr mare spre mănăstirea ta, Părinte Efrem, lăudându-te pe tine și cântând Celui care te-a încununat: Aliluia!

Icosul al 9-lea

O, preaminunate Părinte Efrem, când tânăra cea evlavioasă te-a văzut strălucind cu o slavă care nu era din lumea aceasta și a auzit dumnezeieștile tale cuvinte, a mărturisit tuturor grija pe care tu o porți mănăstirii tale. Pentru acestea toate, după cuviință îți cântăm:
Bucură-te, slava călugărilor din vremea de acum
Bucură-te, că spre Cer suit-ai pe mucenicescul drum
Bucură-te, că ocrotitor neobosit al mănăstirii tale ești
Bucură-te, căci cu Sfinții Îngeri dimpreună locuiești
Bucură-te, că i-ai tămăduit pe cei cuprinși de noianul durerii
Bucură-te, că pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul înfierii
Bucură-te, căci cu darul tău ai risipit groaznice dureri de cap
Bucură-te, că boala diabetului tot prin darul tău a încetat
Bucură-te, potir ceresc ce te pogori în revărsări de har
Bucură-te, nestemată dată firii omenești în dar
Bucură-te, Mare Mucenice, podoaba nevoitorilor
Bucură-te, icoană preaslăvită a cetei călugărilor
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 10-lea

Cuvioasele monahii te-au văzut în dumnezeiască vedenie ori în vis, preumblându-te prin locașul tău, Sfinte Părinte Efrem, și umplându-se ele de o mare bucurie, te-au ales drept sfântul lor ocrotitor. Pentru unele ca aceste daruri, dintru smerenia inimii strigă către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Adunând în sufletul tău mirul cel de taină dobândit întru adâncul smereniei, dăruiești mângâiere inimilor celor credincioși, iar din racla cu sfintele tale moaște răspândești minunată mireasmă tuturor celor care, cu capetele plecate, îți cântă cu evlavie:
Bucură-te, mir al smereniei preabinemirositor
Bucură-te, că turmei tale îi ești dumnezeiesc păstor
Bucură-te, Rai ce răspândește ale nestricăciunii bune-nmiresmări
Bucură-te, chiparos înalt al sfintei nepăsări
Bucură-te, că pe potrivnicul cu răstignirea ta l-ai biruit
Bucură-te, că prin chinurile mucenicești Hristos te-a proslăvit
Bucură-te, că moaștele tale în tainița pământului s-au aflat
Bucură-te, că din dumnezeiască poruncă tu te-ai arătat
Bucură-te, că întinăciunea sufletelor noastre tu o curățești
Bucură-te, că răutatea credincioșilor degrabă o pârjolești
Bucură-te, că tu în toată vremea dăruiești tămăduire
Bucură-te, că ne ocrotești fără de contenire
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 11-lea

Noroadele credincioșilor de pretutindeni L-au lăudat pe Domnul când au fost aflate sfintele tale moaște, căci El, prin dumnezeiasca Sa iconomie, le-a ținut tăinuite în pământ și nestricate de curgerea atâtor ani. Pe acestea cinstindu-le, Sfinte Efrem, și noi ne închinăm înaintea Împăratului Vieții, zicând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Prin mijlocirea ta la tronul Mântuitorului Hristos, păzești mănăstirea de toată nevoia și necazul, dăruindu-i binecuvântarea ta, Părinte Efrem, căci iat-o alergând spre dobândirea darului tău și strigând cu umilință către tine:
Bucură-te, zidul nostru nesurpat
Bucură-te, al credincioșilor turn nestrămutat
Bucură-te, păzitorul de nădejde al mănăstirii tale
Bucură-te, căci pe copii îi ții sub ocrotirea trezviei tale
Bucură-te, sprijin nebiruit al monahiilor celor cu sârguință
Bucură-te, tainică slavă a maicilor iubitoare de nevoință
Bucură-te, cel ce cererile credincioșilor plinești
Bucură-te, că rugămințile copiilor tăi le primești
Bucură-te, că ne dăruiești toate bunătățile
Bucură-te, că alungi de la noi toate răutățile
Bucură-te, că pentru lumea întreagă te rogi neîncetat
Bucură-te, că prin tine mângâiere mare am aflat
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 12-lea

Din destul reverși daruri și belșug de veselie și de fericire dumnezeiască, Părinte Efrem, iar racla cu sfintele tale moaște veselește sufletele noastre și ne sfințește chiar și trupurile, nouă, celor sărmani, ce îndrăznim să grăim Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Lăudându-ți luptele în cântările noastre, Părinte Mucenice Efrem, slăvim darul de care te-ai învrednicit și, apropiindu-ne de sfintele tale moaște, îți cerem să ne ocrotești până în sfârșitul vieții noastre pământești. Iar pentru tainica ocrotire ce ne-o arăți în toată vremea, îți aducem această cântare:
Bucură-te, cel ce ești asemenea cu toți sfinții
Bucură-te, cel ce te numeri dimpreună cu mucenicii
Bucură-te, căci ai dobândit cununile netrecătoare
Bucură-te, că ai cuprins lumina Întreitului Soare
Bucură-te, apărător neprețuit al celor ce trăiesc în mănăstire
Bucură-te, temelia nou arătată Bisericii, vrednicule de cinstire
Bucură-te, că mulțimi de credincioși ai umplut de veselie
Bucură-te, că tu înalți sufletele, întărindu-le în curăție
Bucură-te, că tu mă slobozești de grijile pierzătoare
Bucură-te, că mă scoți din patimile cele stricătoare
Bucură-te, că la tronul lui Hristos ești mijlocire
Bucură-te, cel ce mă izbăvești dintru mâhnire
Bucură-te, Sfinte Efrem, pururea fericite.

Condacul al 13-lea

O, de trei ori Preafericite Părinte, Sfinte Mucenice Efrem, împreună-locuitorule cu sfinții, roagă-L pe Hristos, dimpreună cu ei, să ne izbăvească din toate nevoile, făcându-ne părtași vieții celei veșnice, pe noi, cei ce-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi iarăși zicem Icosul 1: Ca un alt înger din cer ai apărut…

Apoi Condacul 1: Răsăritu-ne-ai ca un astru nou-arătat…

Procesiune la Mănăstirea Sf. Efrem cel Nou, de ziua prăznuirii Sfântului
Procesiune la Mănăstirea Sf. Efrem cel Nou, de ziua prăznuirii Sfântului (Sursa: Pentapostagma.gr)

Rugaciuni care se citesc dupa Acatistul Sfantului Efrem cel Nou (dupa nevoia fiecaruia):

 

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru buna înțelegere între soți

Preablândule Părinte Efrem, cu umilință venim acum la tine și cerem ca milostivirea ta cea mare să se arate și asupra noastră, căci suntem împovărați sufletește.

Osteneala zilelor s-a adunat asupra noastră dintru puținul rugăciunii și nu mai putem să ne purtăm neputințele și nemulțumirile, iar neîmplinirile ne împresoară și ne strâmtorează tot mai mult sufletele.

Înmulțește tu dragostea între noi și fă să piară orice sămânță a dezbinării, a vrăjmășiei, a disprețului sau a oricărei altei urâciuni izvorâte din mânie ori patimă.

Dăruiește-ne cumpătare și trezvie a minții, ca viețuirea noastră împreună să fie întru cinste, voioșie și adevăr, căci trupul este templu al Duhului Sfânt, iar sufletele sunt nemuritoare.

Fă tu să înflorească bucuria în inimile noastre, iar atunci când suntem împreună unul cu celălalt, fii și tu între noi, și ne învață să vedem măcar o parte din adâncul cel veșnic al chipului lui Dumnezeu din om.

Te rugăm, iconomisește și rânduiește în viețile noastre apropiere de Taina Sfintei Spovedanii, ca mai apoi să dobândim și unirea cu Domnul prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Său, spre înnoire deplină a cugetelor și a făptuirilor noastre.

Fă, dumnezeiescule Efrem, ca toate scăderile, neputințele, greșelile și păcatele noastre să nu-i împovăreze pe cei de lângă noi, ci, mistuindu-le tu prin puterea Crucii și a Învierii Domnului, să se pogoare asupră-ne roua cea binecuvântată a înnoirii și a prospețimii lăuntrice, dintru care izvorăște dragostea curată și nădejdea cea bună.

Așa, Sfinte Mare Mucenice Efrem, ajută-ne  nouă, aducând prisos de bunătate, dragoste, nădejde și credință, întru care să se preamărească Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.

(Sfântul Efrem cel Nou: marele mijlocitor pentru dobândirea de copii și pentru sănătatea lor, Editura Sophia, 2015, pp. 98-99)

 

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru cei ce vor să dobândească prunci

Te-ai înveşmântat în sângele mucenicesc, dumnezeiescule Părinte Efrem, Hristos Domnul ţesându-ţi haină nepieritoare, urzită dintru Învierea Sa din morţi.

Înnoieşte firea omenească prin revărsarea sfintelor tale rugăciuni, Preacuvioase, iar întru lumina îmbrăţişării tale sfinte învredniceşte-ne şi pe noi a dobândi de la Dumnezeu darul naşterii de prunci.

Nu ai încetat până azi să săvârşeşti lucruri peste fire, iar toţi care aud vestirea minunilor tale, îşi întăresc nădejdea întru grabnica ta mijlocire.

Urcuş de taină se fac minunile tale, Sfinte Efrem, izvodindu-le pe acestea precum nişte trepte trebuincioase sporirii noastre în credinţă.

Proslăveşte-te, Cuvioase, mijlocindu-ne şi nouă darul naşterii de prunci buni, căci am aflat că toţi cei care au dobândit copii prin mijlocirea ta, au vestit tuturor grabnicul tău ajutor.

Credem cu adevărat că înainte de a veni în lume pruncii pe care tu i-ai dăruit părinţilor, prin Duhul Sfânt ai cunoscut că le vei fi ocrotitor acestora în toată vremea vieţuirii pământeşti.

Întru neţărmurita ta bunătate şi milă, nu ne trece nici pe noi cu vederea şi umple vieţile noastre de bucurie, dăruindu-ne om nou care să vină în această lume în sânul familiei noastre.

Plineşte, Cuvioase Efrem, cererea fierbinte ce ţi-o facem şi primeşte lacrimile noastre puţine, iar la vremea rânduită învredniceşte familia noastră să aducă roadă întru care să Se preamărească Dumnezeu, Cel Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Sfântul Efrem cel Nou: marele mijlocitor pentru dobândirea de copii și pentru sănătatea lor, Editura Sophia, 2015, pp. 99-100)

 

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celor care nu mai au nici o nădejde de a dobândi copii

Mare Mucenice al lui Hristos, Efrem, iată că au trecut atât de mulți ani de când ne străduim și râvnim a dobândi prunci, însă acum dorul inimii noastre s-a veștejit din pricina mâhnirii că de atâta vreme am rămas fără de rod.

Suspinul nostru îl știi, lacrimile ni le vezi, amărăciunea mâhnirii nu-ți este străină.

Te rugăm, nu ne trece cu vederea, ci umple sufletele noastre cu mierea milostivirilor tale, ca și în trupurile noastre să se alcătuiască sămânță roditoare, întru care Dumnezeu să se preamărească prin om nou care vine în lume în sânul familiei noastre.

Ca un fulg și ca o boare de primăvară, pogoară-te în chip nevăzut asupra sufletelor și a trupurilor noastre și, cu dumnezeiasca putere a păcii și a blândeții tale, învrednicește-ne a rodi întru zămislire de prunci care să-i fie bineplăcuți lui Dumnezeu în toată vremea viețuirii lor.

Prin lucrarea ta cea plină de smerenie, învrednicește-ne și pe noi a aduce om nou în lume, preablândule Părinte Efrem, ca și noi să vestim minunile tale, și să ne veselim întru biruința cea curată a înnoirii firii omenești, care s-a înveșmântat cu suspinul tuturor Sfinților.

Credem cu adevărat că acestea toate îți sunt cu putință, știind și mărturisind noi înșine că în toată viețuirea ta s-a preamărit desăvârșit Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

Mijlocește pentru noi înaintea Preasfintei Treimi, ca toate să se săvârșească după voia Sa cea sfântă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Sfântul Efrem cel Nou: marele mijlocitor pentru dobândirea de copii și pentru sănătatea lor, Editura Sophia, 2015, p. 100)

 

Rugăciune a părinților pentru copiii lor care s-au îndepărtat de Dumnezeu ori s-au lepădat de credință

Sfinte Părinte Efrem, copiii noștri se depărtează de Dumnezeu și inima noastră e mâhnită știind că o apucă pe căi străine, care nu duc nicidecum către cele de Sus.

Minunat și totodată înfricoșător este darul libertății cu care Domnul ne-a înzestrat și doar o rugăciune stăruitoare și atotcuprinzătoare poate purta mulțimea căilor și alegerilor omenești.

Cu adevărat inima noastră e răstignită, de aceea te rugă: ajută-ne ca noi înșine să nu ne lepădăm de Dumnezeu socotindu-ne neatârnați de El.

Conștiința ne mustră și ne spune că tocmai văzându-ne faptele și fățărnicia și luându-le drept pildă, copiii noștri se depărtează și se leapădă de Domnul, căci noi înșine suntem înstrăinați de chipul părintesc.

Mărturisim că nu ne rugăm statornic pentru copiii pe care Tu Însuți ni i-ai dăruit.

Încă știm că i-am rănit sufletește, iar atunci când se cuvenea să le arătăm dragostea și blândețea cea părintească cea prin rugăciune, le-am arătat chip al mâniei și asprimii întru care s-a închegat chipul cel drăcesc și plin de urâciune.

Iartă-ne, Sfinte Efrem, căci toți dimpreună, părinți și copii, suntem moștenitori ai firii celei căzute care iubește întunericul mai mult decât lumina.

Ridică-ne din împotmolirile învârtoșărilor noastre și ne arată și ne întărește pe calea prin care să ajungem cu toții la îndreptare și pocăință nefățarnică. Amin.

(Sfântul Efrem cel Nou: viața, acatistele, paraclisul, rugăciuni la felurite trebuințe, Editura Sophia, 2012, pp. 108-109)

 

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru înnoirea sufletească și deschiderea căii spre pocăință

Sfinte Părinte Efrem, văd că zilele vieții mele se scurg întru multe deșertăciuni și lucruri de nimic, care înaintea veșniciei nu numai că nu au nici un preț, ci aduc și osândirea conștiinței.

S-a îmbâcsit viața mea în obiceiuri rele, în lene, neștiință și uitare și, gândind la ceasul Judecății, mă cutremur, socotind că acolo nu voi mai putea minți pe nimeni întru nimic.

Vai mie, că negreșit va veni peste mine și ceasul adevărului! Cu ce mă voi îndreptăți înaintea lui Dumnezeu și a propriei conștiințe?

Domnul mi-a dat sănătate și nu am știut să o folosesc, iar de voi fi cuprins de boli, nu voi mai putea face aproape nimic, din pricina multelor neputințe.

De aceea, alerg către tine, dumnezeiescule Efrem, pentru a-mi deschide și mie cale spre înnoirea vieții și a mă învrednici să dobândesc deplină dezlegare a păcatelor mele aici, pe pământ, căci, cu adevărat, ceea ce este dezlegat pe pământ este dezlegat și în Ceruri.

Fii mie povățuitor întru toate ale mele și, prin minunata ta prietenie și binecuvântare, fă-te împreună-călător cu mine pe drumul întoarcerii spre Dumnezeu.

Sfinte Efrem, fă ca toate acestea să se împlinească întru puterea și numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

(Sfântul Efrem cel Nou: vindecătorul celor care suferă de boli incurabile. Mărturii și rugăciuni de folos, Editura Sophia, 2015, p. 99)

Este rândul tău! Dacă Acatistul Sfantului Efrem cel Nou ți-a fost de folos, împărtășește-ne câteva gânduri în secțiunea de comentarii:

Cum l-ai descoperit pe Sfântul Efrem cel Nou? Cum te-a ajutat până acum Sfântul?

 

Distribuie:

32 comentarii

 1. Anamaria B.
  | Reply

  Ma numesc Anamaria, iar de Sfantul Efrem, am aflat intr-o seara, in vara anului 2014, discutand cu o vecina. A doua zi, am plecat la parinti, in Moldova, iar cand ajung la bunici, pe masa bunicii gasesc cartea “Acatistele si paraclisele Sfantului Efrem cel Nou. Viata si minunile”.Am gandit ca nu e lucru intamplator. Am luat cartea si am inceput sa citesc primul acatist. Imi regaseam toate problemele mele (aveam probleme mari cu sotul, am fost la un pas de divort).Din acel moment, am inceput sa ma rog Sfantului. Ne-am intors acasa, am continuat sa citesc Acatistul Sfantului. Dupa o saptamana, am mers la Sf Maslu, la o alta biserica, decat cea din parohie, iar la sfarsit, se apropie o doamna de mine, imi intinde o Iconita cu Sf Efrem si imi spune “Doamna, rugati-va Sfantului Efrem, ca tare mult ajuta”. M-am dus si i-am povestit preotului duhovnic, intamplarea. Necazurile se inteteau, parca si mai mult. Intr-o seara, la spovedanie,intrebandu-ma preotul duhovnic, daca am o Icoana cu Sfantul Efrem, a incoltit in inima mea dorinta de a avea o icoana mai mare, cu Sfantul. Miercuri, a venit o cunostinta din biserica, si mi-a adus, o Icoana cu Sf. Efrem cel Nou, cam de marimea A5. Apoi, am primit o alta icoana, de marimea A4, iar anul urmator, in ziua de “Inaltatea Domnului”, mi-a facut cadou, o prietena, Icoana cu Sf Efrem cel Nou, de marime A3. Sfantul Efrem a facut si face multe minuni cu mine si familia mea, iar problemele au incetat. Am o prietena care locuieste in Atena, si mi-a trimis Ulei Sfintit de la Sfantul Efrem cel Nou.
  O alta minune, pe care as vrea s-o detaliez, este momentul in care au venit Moaste ale Sfantului Efrem cel Nou la Brasov. Intr-o seara, m-am rugat Sfantului Efrem cel Nou, Maicii Domnului, si Parintelui Arsenie, erau Icoanele pe peretele din camera mea. In acea noapte l-am visat pe Parintele Arsenie. Duminica, mergand la biserica, povestesc visul,iar o doamna careia i-am povestit imi spune ca a aflat ca la Capela de pe str. Cocorului vine reverenta Parintelui Arsenie. Merg iar cand ajung, erau cei de la Cenaclul Lumina Lina, cu Moaste de la Sfantul Efrem, Icoana Micii Domnului Hodrighita si Reverenta Parintelui Arsenie.
  Doamne ajuta

 2. sil
  | Reply

  am scris pe net disperata fiind ca mama a fost diagnosticata cu cancer la pancreas si tromboza deci nu se putea opera cineva mi-a recomandat sa citesc acatistul sf EFREM si mare incredere am ca Sfantul va fi alaturi de mama mea Lucica in aceste momente de mare necaz si ne va ajuta sa scapam cu bine din acest cosmar care din pacate pentru noi se repeta (tata a murit acum 10 ani tot de cancer)
  Ajutane Sfinte Efrem sa scapam de aceasta napasta te implor

  • sil
   | Reply

   Din pacate mama nu a mai avut sanse nici de vindecare de la doctori nici de minuni de la sfinti decedand in urma cu 3 zile ….am avut atata speranta in dumnezeu si sfinti ca se vor indura sa o ia usor dar pana si moartea ei a trebuit sa fie in chinuri si dureri….

   • Ionuț Vasile
    | Reply

    Dumnezeu să o odihnească în pace pe mama dumneavoastră!

   • Dragos
    | Reply

    Chiar si asa, rugaciunile catre sfantul Efrem nu au ramas neascultate. Icosul nr. 10 incepe asa: lei, aratandu-i frumusetile raiului. “Nu te lasa prada durerii, caci eu voi fi mereu alaturi de tine si te voi ocroti”, a auzit ea fagaduinta ta, si sufletul ei s-a linistit.
    Acesta este primul paragraf din icosul 10. Aici, sfantul Efrem spune ca noi ne rugam si facem bine, dar peste voia lui Dumnezeu nu putem trece; Dumnezeu insa ne asculta ocrotindu-ne si oferindu-ne sprijin. Deci rugaciunea nu a fost in zadar.

   • ema
    | Reply

    @Sil: Si eu am pierdut-o pe mama si la aproape exact un an dupa ea a plecat si bunica la Domnul. Sfantul Efrem m-a ajutat sa nu cad in disperare si sa merg mai departe. Sfintii se roaga pentru noi. Dar numai Dumnezeu hotaraste. Eu zic ca Domnul le-a chemat la el pe amindoua atunci cind a stiut El ca sufletul lor are cele mai mari sanse la mintuire.

 3. Cami
  | Reply

  Am aflat de minunile Sf. Efrem de la fata mea care l-a visat pe Sfantul Mare Mucenic Efrem in vara anului 2015. Si, impreuna cu ea, am cautat pe internet numele Sfantului si asa am aflat de minunile sale.
  Apoi, la ceva vreme, o bunica avand o problema grava de sanatate, mi-a daruit 2 carti : Acatistul si minunile savarsite de Sf. Mare Mucenic Efrem si Viata Sf. Mare Mucenic Efrem.
  Le multumesc fetei mele, Bunicii si Sfantului Mare Mucenic Efrem.
  Cu voia Bunului Dumnezeu, imi doresc sa merg la Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Efrem cel Nou ca sa dau slava si sa-i multumesc pentru ajutorul si minunile facute.

 4. Nela
  | Reply

  SFINTE MARE MUCENICE EFREM, ROAGA-TE LUI DUMNEZEU PENTRU NOI! AMIN.

 5. Edi
  | Reply

  Sunt bolnava,am ulcer gastric. Intr-o zi, am avut niste dureri asa de mari, incat ma zvarcoleam in pat si plangeam de nu mai puteam. La un moment dat, mi-am indreptat ochii spre icoana sfantului Efrem si l-am rugat sa-mi ia durerea aia mare, spunandu-i ca omul ticalos ce sunt, ca el a avut credinta mare si l-a ajutat Dumnezeu sa rabde durerea cand paganii i-au infipt un taciune in burta, dar eu sunt slaba in credinta si nu mai pot rabda asa durere. Si nu au trecut doua secunde, si mi-a disparut brusc durerea, de au ramas socati cei din casa. Multe as putea povesti de sf. Efrem cum m-a ajutat in multe situatii, pt care cuvintele mele sunt sarace pt a-i multumi cum se cuvine. Pun lacrimile mele de multumire la picioarele lui. Slava lui Dumnezeu pt sfintii Lui!

 6. Monica
  | Reply

  Vreau sa mărturisesc si eu minunile făcute cu mine de Sf. Efrem cel Nou si Maica Domnului. M-am rugat pentru gasirea unui loc de munca la începutul anului 2016. Am depus CV-uri si asteptam; in acest timp am citit Acatistul Sf. Efrem cel Nou si Paraclisul Maicii Domnului. Am fost chemată la un interviu la o firma si am stat câteva zile in proba si am invatat putin un program cu care lucrau cei de la firma respectivă. Mi s-a spus sa astept răspunsul lor peste câteva zile care a fost negativ. Am crezut ca nu mi-au fost auzite rugăciunile. Dupa o saptamana am auzit o voce in somn care m-a intrebat : ” De ce plâng?” Cred ca a fost Sfântul, dupa cum am citit si in alte mărturii. Peste câteva zile am fost chemată la un alt interviu unde am si fost acceptată si lucram cu programul informatic pe care l-am invatat putin de la firma unde am fost câteva zile in proba. Locul de munca era minunat dar au fost persoane care m-au vorbit de rău la sefi si au inceput sa facă in asa fel ca sa imi dau demisia, lucru pe care l-am si facut. M-am rugat din nou Sf. Efrem cel Nou si Maicii Domnului ca sa ma ajute in gasirea unui alt loc de munca si m-au ajutat. Actualul loc de munca este minunat, mi se potriveste foarte bine ( Sfântul a vazut la ce ma pricep cel mai bine sa fac) seful ma respecta, am mai mult timp liber ca sa mă pot ocupa de mine si sa fac si treaba pe acasa. Le multumesc din suflet si imi cer iertare ca nu am scris mai devreme despre ajutorul primit. Acum sper sa ma ajute sa depăsesc cu bine cheltuielile pe care le am si sa pot ajunge si eu la mănăstirea lui daca va fi sa fie.

 7. Carmen
  | Reply

  Pe sfantul Efrem l-am cunoscut in vis intr-o seara. Am tot cautat acest sfant pentru ca aveam imaginea lui cu foc in minte, pana intr-o zi cand o colega mi-a daruit acatistul sfantului. De atunci m-am rugat mereu acestui sfant. M-a ajutat in toate momentele vietii, si-i multumesc pentru toate binefacerile pe care le revarsa neincetat asupra mea si asupra familiei mele.

 8. cristina
  | Reply

  Am evlavie la Sfântul Efrem ❤ În diverse perioade din viața mea, m-am rugat și am primit ajutor. Am aflat de sfântul de la o prietenă care a avut probleme de sănătate și care de asemenea a primit ajutor. Mă rog sfântului pentru vindecarea mamei mele care a fost operată de cancer la colon. Doamne ajută!

 9. Ana
  | Reply

  Este un sfant minunat Sfantul Efrem, el face minuni!!! Am citit acatistul timp de 40 de zile si m-a vindecat de herpes genital, boal[ă care nu are nici un leac si nici un tratament.. Mi-am pus toata increderea in Sfantul meu drag si bun, si nu m-am indoit nici o clipa ca imi va asculta rugaciunea si asa a si fost.. nici nu s-au implinit bine cele 40 de zile, si Sf Efrem m-a vindecat.. Iti multumesc Sfinte Dumnezeule si Sfinte Efrem!!!

  • Mirela
   | Reply

   Ana, te pot cauta sa discutam in privat?

 10. Mary
  | Reply

  Sfântul Efrem cel Nou m-a ajutat în momentele cele mai grele atunci când am susținut un examen important din viata mea. Multumesc Sfântului Efrem ,sfântului Nicolae și Preacuratei Maicii Domnului ,multumesc pt ca ati ascultat rugăciunile mele.

 11. Maria
  | Reply

  Sfantul Efrem este grabnic si mare folositor. Eu am aflat despre acest minunat Sfant cam cu 1 an si jumatate in urma. De atunci ii citesc cat de des acatistele. Vreau sa marturisesc, insa, un mare ajutor pe care eu l-am primit de la Sf Efrem. Eram in spital cu bebelusul nou nascut, si il alaptam… am adormit cu el si l-am scapat din pat…nu distanta f mare, dar fiind abia nascut m-am speriat teribil. Am inceput sa tremur si primul meu gand a fost sa cer ajutor Sfantului Efrem. Bebelusul a plans putin, probabil sperietura, si a fost in regulă. Eu am citit imediat acatistul, rugandu-ma sa fie totul bine. Din acea zi si multe zile dupa, il citeam zilnic. Am simtit ca a fost o mare minune ca nu a patit nimic. Multumesc Sf Efrem grabnic si mare ajutator in multe!

 12. Bors Laura
  | Reply

  Sfantul Efrem mi-a fost descoperit de o prietena, la sfarsitul unei Sfinte Liturghii. El m-a ajutat in multe cereri ale mele. Recent m-am rugat pentru o lunga calatorie lipsita de primejdii-era o mare furtuna cu zapada- si s-a amanat totul-mijloace de transport, bilete- Acum sper ca totul va fi bine.
  Doamne ajuta, cu rugaciunile Maicii Domnului, ale Sfantului Efrem si ale tuturor Sfintilor, carora sa le multumim, cu Sfanta Cruce!

 13. Demian Anamaria
  | Reply

  Și eu am probleme cu soțul o plecat de acasă de o luna și trei săptămâni am o fetita care plânge după el și ma rog la sfântul Efrem sa mi-l aducă acasă la familia lui fetita imi plânge după el an început sa citesc cartile, Doamne ajuta-mi să-l pot aduce înapoi la familia lui!

 14. Madalina
  | Reply

  Sfântu Efrem este, cu adevarat,grabnic ajutator. Eu si sotul meu ne doream mult un copil care întârzia sa apara.Am ajuns in Grecia pentru o procedură medicală în acest sens,in Atena.Aflasem de la o colega a sotului despre Sfântul Efrem si , informandu-ne am aflat ca manastirea Nea Makri (unde sunt Sfintele Moaste ale Sfantului) este la doar cativa km de Atena(aproximativ 30-40).Cei de la clinica ne-au anunțat ca este posibil sa stam si trei săptămâni acolo iar noi ne făceam griji si pt costuri si eram si nerăbdători in privința rezolvării problemei.In ziua care am aflat ca trebuie sa stam atât, am fost impreuna cu un alt cuplu la Sfântul Efrem.Ne-am rugat sa avem un copilas iar sotul meu s-a rugat si pentru o soluționare mai rapida la clinica,sa nu stam atât de mult.Nu pot descrie in cuvinte bucuria si pacea pe care am avut-o când am ajuns la Sfântul.De acolo am plecat sa vizităm Acropole dar Sfântul a lucrat atât de repede si ne-a răspuns la rugăciuni , încât nu am mai ajuns sa vizităm nimic.Cei de la clinica ne-au sunat si ne-au chemat de urgenta , brusc se rezolvasera toate impedimentele!!! De atunci mărturisim cu orice ocazie tuturor celor care vor sa asculte aceasta întâmplare .Între timp , s-a nascut si fetita noastra Maria Efremia si citim acatistul Sfantului pentru ocrotirea ei si a noastra! Dumnezeu , impreuna cu Măicuța Domnului si toti Sfintii sa ne aiba in paza! Amin!

  • dona
   | Reply

   Si eu citesc Acatistul Sf Efrem, tot pt copii, poate nu intamplator, ne dati numele clinicii unde ati fost? Multumim, Doamne ajuta tututor ce au trebuinta! Sfinte Efrem ajuta-ne!

 15. Alina
  | Reply

  Dragilor, Eu am simtit prezenta Sfantului Efrem si a Maicii Domnului cand m-a sunat fratele meu si mi-a spus ca la analize i-a iesit ca are virusul hepatitei C. M-am rugat Bunului Dumnezeu, Sf Efrem si Maicii Domnului si I-am.rugat sa faca o minune! Si a doua zi, cand si-a repetat fratele meu analizele, i’au iesit negativ. Asa ca dragilor, nu deznadajduti, ca Dumnezeu ne iubeste! Trebuie doar sa crezi si sa te rogi cu putere!

 16. Dragos
  | Reply

  Eu l-am cunoscut pe sfantul Efrem cel Nou de pe internet. Deoarece am locuit, cand eram mici, cu bunicii, care erau apropiti de biserica, m-am invatat si eu mai evlavios. Astfel, intr-una din zile, citind pe internet, printre altele, diverse intamplari din vietile sfintilor, am zis ca ce ar fi sa caut si alti sfinti decat cei pe care-i stiam (Sf. Parascheva, Sfintii Mihail si Gavril, sf. Nicolae sf. Mina, sf. mucenic Dimitrie izvoratorul de mir … si cam atat). Astfel, la inceput, am dat peste sfanta Fevronia, al carei acatist m-a impresionat deoarece acolo erau transpuse patimirile sale din viata ei de mucenica. Si atunci mi-am spus ca ce ar fi daca as citi, in fiecare zi, acatistul sfantului/sfintilor din acea zi, in felul acesta descoperind si alti sfinti necunoscuti mie inca. Asa am ajuns la sfantul Efrem cel Nou. Mi-a placut acatistul si am citit si despre viata lui. Am aflat astfel ca acest sfant Efrem cel Nou de pe Colina Neprihanitilor, care a suferit foarte mult in timpul vietii sale datorita celor care doreau sa-i chinuie pe cei credinciosi,are puteri foarte mari si e grabnic ajutator pentru cei foarte bolnavi, pentru cei ce vor copii, dar si pentru examene si nu numai; pentru datorii, pentru diverse probleme din zilele noastre (procese – unde esti nedpreptatit -), chiar si pentru cei care vor sa se casatoreasca (la icosul 9 scrie ca “Am sa te ajut sa fii cu cel pe care-l vrei…”).
  Pe mine m-a ajutat foarte mult cand am luat permisul de conducere, cu examenul, pe care il tot picam.
  Apoi a ajutat-o pe mama care a fost diagnosticata cu cancer; a fost o operatie cu mult mai usoara si cu cele mai putine complicatii, fata de ce spunea doctorul ca se putea.
  Tot sfantul Efrem cel Nou (neaparat de adaugat si “cel Nou”, pentru a nu se confunda cu sfantul Efrem Sirul) a ajutat ca sa fie mai liniste in familie, tata facand mult mai putin scandal decat facea inainte.
  Sfantul Efrem cel Nou ajuta si tinerii, si pe toti cei care vor sa-si caute un loc de munca mai bun. Eu, unde sunt angajat, nu am fost placut de prima oara si tot mi se ofereau numai prelungiri fie pe 3 luni sau 6 luni, cu intentia ca atunci cand nu se mai pot permite prelungiri (codul muncii permite o perioada maxima de contract pe perioada determinata, dupa care, fie se face pe nedeterminat, fie nu se face deloc) sa nu mi se mai faca deloc. Insa s-a trecut si de acea perioada si inca sunt angajat, pe perioada determinata.
  L-am visat, poate ca foarte putina lume crede, pe acest sfant, intr-o noapte, si se facea ca o multime mare de oameni ce asteptau sa urce spre un izvor, si un domn, m-a luat de mana si m-a intrebat “Ce vrei de la mine?”. Iar atunci i-am spus ca imi doresc ceea ce ziua ii ceream in rugaciune cand faceam acatistul.
  Mai am o rugaciune, mare, la el; si anume sa ma ajute sa gasesc partenera potrivita ca sa putem face ceea ce stie sfantul mai bine sa protejeze: familia.

  • Angela
   | Reply

   Iertare ca te întreb, in ce oraș locuiești și dacă cu ajutorul Sfântului Efrem cel Nou ai întemeiat familia mult dorită?

 17. Steluta
  | Reply

  L am cunoacut pe Sfantul Efrem cel Nou aflandu-ma intr_un pelerinaj in anul 2015. Desi nu stiam nimic depre sfant, am inceput sa plang vorbind cu sfantul despre toate problemele mele.La scurta vreme, odata ajunsa acasa, fata cea mare primise de la un profesor o carticica cu viata sfantului si minunile lui..de atunci Sfantul Mare Mucenic Efrem Cel Nou, este nelipsit din gandurile si rugaciunile mele. Citind acatistul sfantului am pace si liniste, bucurie si nadejde. Am trecut prin multe incercari. Iar sfantul a fost nelipsit din viata noastra. Multumesc din suflet Sfantului Efrem pentru nelipsita grija pe care o are fata de noi pacatosii. Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni buna voire.

 18. Alina
  | Reply

  Sf Efrem m-a ajutat enorm: probleme de sanatate cu fratele meu si imbunatatirea relatiei de cuplu! Minune dumnezeiasca!

 19. Doina
  | Reply

  Pe Sf Efrem cel nou l-am cunoscut atunci când am fost încercată de dureri groaznice de cap,după externare durerile erau la fel ca și în momentul internării,atunci cineva mi-a dat cartea cu minunile și acatistul Sf Efrem cel nou.Am citit minunile sfântului iar apoi am citit acatistul 40 de zile așa cum am putut eu cu post și uneori fara post și rezultatele nu au întârziat să apară.Am scăpat de durerea de cap și de atunci a rămas Sf meu de suflet după Maicuta Domnului.De atunci când am cate o problema îl chem în rugăciune ,în gând cum pot eu și el vine naintarziat și mă ajută.Multumesc Bunului Dumnezeu că mi la trimis pe acest Sf minunat să-mi fie apărător și ocrotitor.

 20. AMI
  | Reply

  SLAVA LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE !
  Sfinte Efrem cel Nou nu am cuvinte sa-ti multumesc pentru nenumaratele binefaceri primite!
  Sf. Efrem, alaturi de multi alti sfinti, printre care Sf. Mina, Sf. Nicolae, Sf. Siluan, Sf. Spiridon, Sf. Nectarie, Sf. Parinte Arsenie Boca si multi altii, alaturi de Preasfanta Nasacatoare de Dumnezeu ne-au ajutat si ne ajuta neincetat.
  Pe Sf. Efrem cel Nou l-am descoperit in a doua jumatate a anului 2014 si de atunci l-am rugat sa-mi fie ocrotitor. M-a ajutat de fiecare data cand i-am cerut ajutorul si sunt convinsa ca m-a ajutat si cand nu i l-am cerut. Ne -a ajutat pe mine si sotul meu sa ne casatorim acum doi ani si jumatate, m-a ajutat in ultimul an in diverse probleme de sanatate, cea mai complicata fiind vertijul(cu internare de urgenta in spital), perioada in care Sf Efrem mi-a aratat cat de aproape este de mine si imi asculta rugaciunile, printr-o Sfanta icoana a sa adusa de o cunostiinta care a fost la Manastirea Nea Makri, precum si ulei de la candela.
  Sfinte Efrem iti multumesc pentru toate si te rog sa mijlocesti la bunul Dumnezeu sa ne binecuvinteze familia cu copii. Dar, nu dupa voia noastra sa fie, ci dupa voia lui Dumnezeu. Amin.

 21. Claudia Oprea
  | Reply

  Doamne ajuta!Anul trecut in 2017 am avut o problemă duhovnicească si mergînd a vorbi cu părintele mi-a spus că au icoana Sf.Efrem marele făcător de minuni,dar pe atunci de abia învățăm ce înseamnă biserica,sfinții si de abia il cunoscusem pe Dumnezeu.Iam citit viata si acatistul dar de abia acum realizez ce sfînt minunat am in biserica aici la noi si toată puterea lui.De multe ori l-am rugat sa ma ajute cu fata mea sa meargă la spovedanie si mi sa împlinit, m-am si căsătorit cu soțul meu după 18 ani de stat împreună,toate in casa merg bine si ptr această aduc mulțumire Maicutei Domnului și tuturor sfinților.Dar acum l-aș ruga pe sfintul Efrem sa fie protectorul familiei mele si promit sa il cinstesc cu sfînta pocainta,si vreau să-l fac părtaș la toate evenimentele vieții noastre,sa vina la noi in casa si sa viețuiască cu noi împreună, ca avem nevoie de o cinste asa de mare ca a lui ptr a ne îndrepta viețile cinstind pe Domnul nostru Iisus Hristos.Amin!

 22. Elena
  | Reply

  Fica mea are o problema,merge des la baie de frica sa nu faca in pat ,asta se intampla seara de seara .La un moment dat cedeaza psihic si imi cere ajutor Nu am stiut ce sa fac ,i am facut analize dar totul arata a fi sanatoasa Atunci m am rugat sfantului Efrem Am trei seri la rand de cand adorm rugandu ma Vreau sa va spun ca adoarme imediat Multumesc sfantului Efrem

 23. Diana
  | Reply

  Doamne Ajuta! Nu imi amintesc cum l-am cunoscut pe Sfantul Efrem…desi cred ca era intr-o perioada in care am fost greu incercata si ma rugasem Sfintilor sa ma ajute. Sfantul Efrem, m-a ajutat de foarte multe ori chiar si o scurta rugaciune il aduce aproape si problemele se rezolva. Atat cele sufletesti, cele trupesti si cele din viata de zi cu zi. Il rog si acum sa ma ajute. Multumesc lui Dumnezeu, Mantuitorului, Maicutei Sfinte si Sfintului Efrem dar si tuturor Sfintilor care m-au ajutat!

 24. Nicolae
  | Reply

  Sfantul Efrem cel nou si pe mine m-a ajutat.Ii multumesc pt minunea facuta pt familia mea si anume cand s-a dus sotul sa plateasca rata la banca ,d-na de la ghiseu i -a zis ca avem o suma de bani intr -un cont .Mentionez ca noi nu am avut niciodata conturi bancare deschise decat pt credit .

 25. Laura
  | Reply

  M-am rugat Sfântului Efrem pentru fetița mea, care era suspecta de lupus, o boala autoimuna grava. După ce am uns-o cu ulei adus din Grecia, prin minune petele de pe fata au dispărut și analizele au ieșit bune. Rugati-va cu credință sa se facă voia lui Dumnezeu în toate, și Sfântul Efrem va va ajuta!!!

Lasa un comentariu...