fbpx

Rugăciunile de dimineață

Rugăciunea de dimineață este hrana de peste zi a fiecărui suflet ce își caută mântuirea. De aceea, fără lenevire, datori suntem să începem ziua cu Dumnezeu, parcurgând aceste minunate rugăciuni cu dragoste și luare-aminte, fiind încredințați că ziua pe care Domnul o binecuvântează va fi spre zidirea sufletului, și nu irosită în zadar.

Trezindu-te din somn și sculându-te din așternut, stai cu evlavie și frica lui Dumnezeu, și zi:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate plinești, Vistieria bunătăților și de-viață-dătătorule, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. De 3 ori.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

DONEAZĂ PENTRU MĂNĂSTIREA MĂLĂIEȘTI

Doamne ajută ! Iubiților, vin către frățiile voastre cu o mare rugăminte: din păcate am rămas fără apă la mănăstire pentru că fântâna care este forată la 35 de metri aproape că a secat. În urma consultării cu un specialist am ajuns la concluzia că trebuie să forăm o fântână la cel puțin 80 de metri. Aceasta presupune un cost de 50000 de lei, care pentru noi este o sumă uriașă. Nădăjduiesc cu mila lui Dumnezeu și dragostea frățiilor voastre să o scoatem la liman și de data aceasta.

Contul mănăstirii este:

MĂNĂSTIREA SF. ANTONIE CEL MARE / DUMBRĂVEȘTI / PRAHOVA/ RO16RNCB0211011846360001

Vă mulțumim din suflet și Domnul să vă răsplătească înmiit dragostea.

Părintele Andrei, starețul Mănăstirii Sf. Antonie cel Mare, Mălăiești

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, de 3 ori.

Slavă… Și acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin.

Apoi următoarele tropare, Glas 1.

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Slavă…, Glas 2.

Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea luminează, și inima și buzele mele deschide ca să Te laud în cântări pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Și acum…, Glas 3.

Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi; ci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Doamne, miluiește, de 12 ori, și rugăciunea aceasta:

Din somn sculându-mă, mulțumescu-ți Ție, Sfântă Treime, că pentru multa Ta bunătate și îndelungă-răbdare, nu Te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni, după obicei; și întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Și acum luminează-mi ochii cugetului, deschide-mi gura, ca să mă învăț cuvintele Tale, și să înțeleg poruncile Tale, și să fac voia Ta, și să-Ți cânt întru mărturisirea inimii, și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și acum, și pururea și in vecilor vecilor. Amin.

Altă rugăciune:

Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule atotțiitorule, căci cu dumnezeiasca și de oameni iubitoare purtarea Ta de grijă m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul robul tău, a mă scula din somn și a dobândi intrarea în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugii mele, ca pe al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca, întru inimă curată și duh de smerenie, să Ți se aducă Ție laudă din spurcatele mele buze; ca și eu părtaș să mă fac fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Apoi:

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Închinăciune.

Veniți să ne închinăm, și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Închinăciune.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Închinăciune.

Și îndată:

Psalmul 50:

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.

Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.

Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, ca să te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când te vei judeca Tu.

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

Stropi-mă-vei cu issop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite.

Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le.

Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.

Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce.

Izbăvește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.

Că de ai fi voit jertfă, aș fi dat; arderi de tot nu vei binevoi.

Jertfa lui Dumnezeu: duhul zdrobit; inimă zdrobită și smerită Dumnezeu nu va defăima.

Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta, ci mă izbăvește de cel viclean, și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică, și să laud Preasfânt Numele Tău, al Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua, a aceluiași sfânt:

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând, strig: Nu mă da să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie, și pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală, și mă mântuiește întru starea-înainte, și întru rugăciuni; și după somnul nopții, să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește.

Rugăciunea a treia, a aceluiași sfânt:

Sculându-mă din somn, către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc; rogu-mă Ție, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea, în tot lucrul, și mă izbăvește de toate lucrurile cele rele lumești și de sporirea drăcească, și mă mântuiește, și mă du întru Împărăția Ta cea veșnică. Că Tu ești Făcătorul meu, și Purtătorul de grijă și Dătătorul a tot binele, și întru Tine este toată nădejdea mea, și Ție slavă înalț, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a patra, a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, Care ce cu multă bunătatea Ta și cu îndurările Tale cele mari, ai dat mie, robului Tău, de am trecut vremea nopții acesteia fără ispită de toată răutatea pizmașului, Tu Însuți, Stăpâne, a toate câte sunt Făcătorule, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca întru luminată inimă să fac voia Ta, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a cincea:

Doamne, Dumnezeule, Atotțiitorule, Care primești de la puterile Tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește întru toți anii vieții noastre și întru tot ceasul, Ție slavă să înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a șasea:

Doamne, Atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și a tot trupul, Care întru cele înalte locuiești și spre cele smerite privești; Cela ce ispitești inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor le știi adevărat; Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare; Însuți, Împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le facem către Tine din gurile noastre cele spurcate, întru această vreme a nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor Tale, și iartă-ne greșelile ce am greșit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință; și curățește-ne pe noi de toate spurcăciunile trupești și duhovnicești, casă pe noi făcând a Cinstitului și Sfântului Tău Duh. Și dăruiește nouă, întru inimă priveghitoare și cuget treaz a trece toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întru care, cu slavă, pe pământ Judecător tuturor va veni, ca să plătească fiecăruia după faptele lui; ca să nu ne aflăm zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați în lucrarea poruncilor Lui; și să fim gata a intra întru bucurie și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al lăudătorilor, și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe Tine Te cântă toată făptura în veci. Amin.

Rugăciunea a șaptea:

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu anevoie de urmat, slăvite și preaminunate, care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaos de ostenelile trupului, mulțumindu-Ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci, după obicei, Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi pentru a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate: luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți: Tatălui Celui fără de început, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a opta, a Sfântului Ioan Gură de Aur, după numărul ceasurilor nopții și ale zilei. Pentru ceasurile nopții:

Doamne, nu mă lipsi de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu fapta, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de trândăvia și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, văzând neputința sufletului meu, miluiește-mă. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roua harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și nevrednicul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin.

Pentru ceasurile zilei:

Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa. Doamne, nu mă duce în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doam­ne, apărămă de oamenii gâlcevitori, de diavoli și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuviincioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Rugăciunea a noua, către sfântul înger, păzitor al vieții noastre:

Îngerule sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la Sfântul Bo­tez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neascultarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpătatea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având mai ales voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici ființele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine, păcătosul, și-mi fii mie ajutător și sprijinitor asupra vrăjmașului meu cel rău, cu sfintele tale rugăciuni, și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș, cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a zecea, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:

Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine, smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aduceri-aminte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:

Împărăteasa mea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi; ci îl dezleagă precum voiești, că n-am alt ajutor fără de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună, ci numai pe tine, o, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Rugaciunea de dimineata a Cuviosului Sofronie de la Essex:

Dumnezeule cel veșnic, Împărate Sfânt, Făcătorule al cerului și al pământului, Iisuse Hristoase, Fiul cel împreună fără-de-început al Tatălui celui fără-de-început, Care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat dintru neființă întru această viaţă, Care mi-ai dăruit harul botezului şi pecetea Duhului Sfânt, Care ai sădit în mine dorinţa de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. Eu n-am viaţă, nici lumină, nici bucurie, nici înţelepciune, nici tărie decât numai în Tine, Dumnezeule.

Din pricina fărădelegilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii mei spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi: „Tot ce veţi cere în rugăciune cu credinţă, veţi primi” şi „orice veţi cere în numele Meu, voi face vouă”. De aceea, îndrăznesc să Te chem pe Tine: Curăteşte-mă de orice întinăciune a trupului şi a duhului. Învaţă-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care mi-ai dat-o mie, slugii Tale nevrednice.

Cu puterea binecuvântării Tale fă-mă în stare să grăiesc şi să lucrez în toată vremea spre slava Ta cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândeţe, pace, curaj şi înţelepciune, dându-mi de-a pururea seama de  prezenţa Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale, şi dă-mi să umblu în faţa Ta fără păcat.

Tu Doamne, Tu ştii cele de care am nevoie. Tu cunoşti orbirea şi neştiinţa mea, cunoşti neputinţa şi stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea şi întristarea mea nu-ţi sunt ascunse Ţie. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea şi prin Duhul Tău Cel Sfânt învaţă-mă calea pe care să merg; iar atunci când voinţa mea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări nu mă cruţa, Doamne, ci sileşte-mă să mă întorc la Tine.

Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă ţin cu tărie de ceea ce este bine. Păzeşte-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul; de orice fel de  pornire care nu-Ti este bineplăcuta Tie şi-l răneste pe aproapele meu. Învaţă-mă ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Iar dacă e voia Ta să nu răspund, fă-mă să tac în duh de pace, în care să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Aşează-mă în calea poruncilor Tale şi până la ultima mea răsuflare să nu mă laşi să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, astfel ca poruncile Tale să fie singura lege a fiinţei mele pe acest pământ în veci.

Doamne, rogu-Te, ai milă de mine!

Păzeşte-mă în întristarea şi nenorocirea mea şi nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe şi mari, dar îmi aduc pururea aminte de răutatea mea, de ticăloşia şi josnicia mea. Miluieşte-mă! Nu mă depărta de la faţa Ta din pricina nevredniciei mele, ci mai degrabă sporeşte în mine conştiinţa acestei nevrednicii şi dă-mi mie, celui mai rău dintre oameni, să Te iubesc pe Tine aşa cum ai poruncit: din toată inima mea şi din tot sufletul meu şi din tot cugetul meu şi cu toată tăria mea: din toată fiinţa mea.

Doamne, prin Duhul Tău Cel Sfânt, învaţă-mă dreapta judecată şi conştiinţă. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ţine-mă în viaţă în această lume ca să-Ți pot aduce căinţă cu vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e încă oarbă. Iar când Îţi va bineplăcea să pui capăt vieţii mele, dă-mi de veste dinainte, ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoşător şi dă-mi bucuria mântuirii Tale.

Curăţeşte-mă de toate gândurile tăinuite, de toată răutatea ascunsă întru mine; şi dă-mi răspuns bun la scaunul Tău de judecată. Doamne, în mare mila Ta şi nemărginita Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Slavă… Și acum…, Doamne miluiește, de 3 ori. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Dacă rugăciunea de dimineață ți-a fost de folos, împărtășește-ne câteva gânduri în secțiunea de comentarii. Îți mulțumim!

Donează pentru
Asociația Triadikon

Suntem o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, cu beneficiu public, al cărei scop este sprijinirea materială și duhovnicească a persoanelor aflate în nevoi, publicarea de cărți, articole, materiale video, organizarea de conferințe și expoziții, pelerinaje, implicarea în activități de educație a tinerilor.

Vom folosi gestul tău filantropic pentru a continua acest proiect, a-l dezvolta și a bucura cât mai multe suflete de vestea cea bună adusă în lume de Domnul nostru Iisus Hristos!

Numele donatorilor vor fi pomenite în Sfântul Munte Athos la Sfânta Liturghie.

Transfer bancar:

Beneficiar: Asociația Triadikon

Cod fiscal: RO38581032

Cont LEI: RO69 BTRL RONCRT 0400844901

Cont EURO: RO19 BTRL EURCRT 0400844901

Cont DOLARI: RO23 BTRL USDCRT 0400844901

Cod SWIFT: BTRLRO22

Banca: Banca Transilvania S.A.

Paypal/Card bancar fără cont Paypal:

Domnul să vă răsplătească jertfa!

Facebook
WhatsApp
Email

50 de răspunsuri

 1. Intotdeauna sa ne culcam cu Dumnezeu in gand si sa ne trezim cu El in gand si toate cele de trebuinta ni se vor adauga noua.Sa-i multumim ca ne-am trezit ,sa-l rugam fara de pacat sa ne pazim si sa ne ajute la implinirea datoriilor iar la sfarsitul zilei sa-i multumim din nou ptr ajutor.Dumnezeu sa fie intotdeauna cu noi cu toti.

 2. Exceptionala rugaciunea Sfantului Sofronie de la Essex!!! Am printat-o sa fie aproape de sufletul meu!! O voi face cunoscuta tuturor celor necunoscatori!Doamne-ajuta!!

 3. Frumoasa si puternica ultima rugaciune, de care nu stiam. Multumim. O voi spune, cel putin in perioada postului. Domne ajuta!

 4. Rugaciunea Sf.Sofronie de la Essex m-a impresionat in complexitatea ei si va ramine aproape de sufletul meu ! Va multumesc !

 5. Uluitor de folositoare! Mi-e dragă limpezimea așezării rugaciunilor.
  Și cuvintele voastre inserate – puține și persuasive!
  Doamne, am atât de multe de făcut azi, încât primele 3 ore le petrec cu tine…

 6. Fff frumoasa rugaciune de care nu am avut stiinta. Am s o citesc de acum incolo ptr ca e de mare folos. Am gasit o intr un moment de cumpana in viata mea. Doamne ajuta!la toti cei aflați in suferinte sufletești si trupești.

 7. Ii mulumesc bunului Dumnezeu ca .o-a descoperit aceasta minunata rugacuine in aceasta zi sfanta si il rog sa aiba in paza Lui .org toti romanii de pretutindeni.

 8. Cat de Bun este cu noi pacatosii , nu realizam noi toate astea.Cat de folositoare ne pot fi aceste rugaciuni daca ne-am face timp sa le citim zilnic, nu ne dam noi seama , atat cat ar trebui. Doamne iarta ne ,

 9. Violeta Jebelean Foarte frumoasă, complexă și profundă rugăciunea Sf Sofronie de la Essex, m-a impresionat foarte mult, să ne ajute D-zeu sa o putem spune în fiecare zi, căci ne este de mare folos! Doamne ajută!

 10. O rugăciune cu har, care mi-a împlut sufletul de bucurie,mulțumesc mult pentru așa rugăciune .Doamne ajută la toată lumea.

 11. Întotdeauna,mult folositoare.Personal ,va mulțumesc foarte mult pentru aceasta activitate, și Bunul Dumnezeu sa va răsplătească aceasta dragoste de aproapele nostru,Amin!

 12. Cu drag spun rugăciunile de dimineață și cele de seară, pe care le-ați postat, simt ajutorul lui Dumnezeu și mă simt mai ușurat sufletește. De anul am redirecționat și eu 2/ din impozitul pe venit la Anaf Alesd
  din județul Bihor. Pentru a a aduce micul meu ajutor in sprijinul asociației. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți pentru noi. Doamne ajuta!

 13. Bună dimineața, sunt Gorgon Georgiana Valentina, aceste rugaciuni mai trezesc in mine conștiința adormită si ma linistesc in același timp. Doamne iarta-ne!

 14. Doamne iti multumesc pentru viata pentru tot cea ce faci pentru mine si familia mea, iti multumesc ca mai trezit si in ziua aceasta! Doamne ajuta!

 15. O rugăciune minunata,care mi-a umplut sufletul de bucurie.
  Am sa o fac cunoscuta tuturor cunoștințelor mele chiar și oamenilor pe care ii voi întâlni pe parcursul vieți mele. Amin

 16. Rugaciunea Sf.Sofronie de la Essex îmi este de mare folos, imi maduce pace în suflet și îmi întărește nădejdea în Bunul Dumnezeu! Doamne ajută-ne!

 17. Totul este sa ne inchinam si sa rostim rugaciunea cu luare-aminte si cu traire. Foarte frumoasa si de folos este rugaciunea de incheiere. Multumim. Doamne ajuta! ♥️⛪

 18. Poate ce – a mai frumoasa rugaciune, pe care am descoperit – o intamplator si pe care o citesc mereu, multumim… Doamne ajuta si da – ne noua pacea ta si pune sechestru buzelor mele ca sa nu mahnesc pe fratele meu, amin!

 19. Foarte frumoasă rugăciune! Nu știam despre ea.Imi umple sufletul de bucurie de câte ori o citesc! Doamne ajută și sa ne fie spre folos, pentru zidirea și mântuirea sufletului.

 20. Frumoasa este si aceasta rugaciune.Imi alina sufletul cand am mai multa nevoie.Ajutane doamne sa fim bine in trup si suflet.

 21. Da…e adevărat…rugăciunile acestea sunt o scară între pământ și ceruri…mulțumim…Doamne ajuta la toată lumea…și ne mântuiește și ne izbaveste De molima chinezeasca…Amin..

 22. Slava Domnului pentru tot ce ne-a dat, pentru tot ce ne-a luat si pentru tot ce ne-a lasat!
  Rugaciunea Sfantului Sofronie este de mare folos duhovnicesc!

 23. La manastirea dela ESSEX din Londra se practica permanent rugaciunea inimii “Doamne IIsuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiestene pe noi”.Eu o rostesc oriunde sunt,si imi este foarte folositoare si mai ales ca imi alunga gandurile negative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *